Reklama
prabhupada.jpg
Reklaminis skydelis
Komentarai
  • Ar galima valgyti saulegrazas per ekadsi?
  • nu geras 8)
  • Čia nepaminėtas atvejis, kai šventų vardų kartojim...
  • Sveiki, Klaipėdoje yra radijo stotis "Radijogama",...
  • Labas vakaras, ar beturite šitą knygą?
Pradžia Filosofija Nektaro lašai Prostitutės istorija iš Bhāgavatam

Prostitutės istorija iš Bhāgavatam

Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 

Śrīmad Bhāgavatam 11.8.22-44

piṅgalā nāma veśyāsīd
videha-nagare purā
tasyā me śikṣitaṁ kiñcin
nibodha nṛpa-nandana

O karalių sūnau, anksčiau Videhos mieste gyveno prostitutė vardu Piṅgalā. Dabar prašau paklausyk, ką aš išmokau iš šios panelės.

sā svairiṇy ekadā kāntaṁ
saṅketa upaneṣyatī
abhūt kāle bahir dvāre
bibhratī rūpam uttamam

Kartą ši prostitutė, norėdama atsivesti į savo namus meilužį, vakare stovėjo lauke prie durų, rodydama savo gražias formas.

mārga āgacchato vīkṣya
puruṣān puruṣarṣabha
tān śulka-dān vittavataḥ
kāntān mene 'rtha-kāmukī

O geriausias tarp žmonių, šiai prostitutei labai reikėjo pinigų, ir stovėdama gatvėje naktį ji tyrinėjo visus pro šalį einančius vyrus, galvodama: "O, šis tikrai turi pinigų. Žinau, kad jis gali užmokėti visą kainą, ir aš esu tikra, kad jam labai patiks mano bendrija. " Taip ji galvojo apie visus vyrus, praeinančius gatve.

āgateṣv apayāteṣu
sā saṅketopajīvinī
apy anyo vittavān ko 'pi
mām upaiṣyati bhūri-daḥ

evaṁ durāśayā dhvasta-
nidrā dvāry avalambatī
nirgacchantī praviśatī
niśīthaṁ samapadyata

Kol prostitutė Piṅgalā stovėjo tarpduryje, daugybė vyrų atėjo ir nuėjo, neužeidami į jos namus. Jos vienintelis pragyvenimo šaltinis buvo prostitucija, todėl ji neramiai pagalvodavo: "Galbūt štai šis, kuris ateina dabar, yra labai turtingas... Oi, jis nesustojo, tačiau aš įsitikinusi, kažkas kitas ateis. Tikrai, šis žmogus, kuris ateina dabar, norės sumokėti už mano meilę, ir jis tikriausiai duos daug pinigų." Taip, tuščiai vildamasi, ji stovėjo pasvirusi tarpduryje, negalėdama pabaigti savo darbo ir eiti miegoti. Nerimaudama ji kartais išeidavo į gatvę, o kartais grįždavo namo. Taip po truputį atėjo vidurnaktis.

tasyā vittāśayā śuṣyad-
vaktrāyā dīna-cetasaḥ
nirvedaḥ paramo jajñe
cintā-hetuḥ sukhāvahaḥ

Kai naktis pasibaigė, prostitutė, kuri labai norėjo pinigų, visiškai paniuro, o jos veidas nuvyto. Nerimaudama dėl pinigų ir baisiausiai nusivylusi, ji pasijuto labai atsiribojusi nuo savo situacijos, ir tada jos mintyse kilo laimės jausmas.

tasyā nirviṇṇa-cittāyā
gītaṁ śṛṇu yathā mama
nirveda āśā-pāśānāṁ
puruṣasya yathā hy asiḥ

Prostitutė pasibjaurėjo savo materialia padėtimi ir tapo jai abejinga. Iš tiesų, atsižadėjimas būna kaip kardas, sukapojantis į gabalus painius materialių vilčių ir troškimų tinklus. Dabar prašau paklausyti dainos, kurią šioje situacijoje dainavo prostitutė.

na hy aṅgājāta-nirvedo
deha-bandhaṁ jihāsati
yathā vijñāna-rahito
manujo mamatāṁ nṛpa

O karaliau, kaip žmogus, neturintis dvasinių žinių, niekada nenori atsisakyti klaidingo nuosavybės jausmo daugybei materialių dalykų, panašiai, asmuo, neišugdęs atsižadėjimo, niekada nenorės atsisakyti materialaus kūno nelaisvės.

piṅgalovāca
aho me moha-vitatiṁ
paśyatāvijitātmanaḥ
yā kāntād asataḥ kāmaṁ
kāmaye yena bāliśā

Prostitutė Piṅgalā tarė: Tik pažiūrėkit, kokioje gilioje iliuzijoje esu! Aš negaliu valdyti savo proto, todėl kaip kvailė trokštu patenkinti geismą su nereikšmingais žmonėmis.

santaṁ samīpe ramaṇaṁ rati-pradaṁ
vitta-pradaṁ nityam imaṁ vihāya
akāma-daṁ duḥkha-bhayādhi-śoka-
moha-pradaṁ tuccham ahaṁ bhaje 'jñā

Aš tokia kvaila, kad atsisakiau tarnauti tai asmenybei, kuris amžinai būdamas mano širdyje, iš tiesų man yra pats brangiausias. Šis visų brangiausias yra visatos Viešpats ir visos gerovės šaltinis, suteikiantis tikrą meilę ir laimę. Nors Jis yra mano širdyje, aš visiškai ignoravau Jį. Vietoj to aš tarnavau nereikšmingiems žmonėms, kurie niekada negalėjo patenkinti mano tikrųjų norų ir kurie tiesiog kėlė man liūdesį, baimę, nerimą, sielvartą ir iliuziją.

aho mayātmā paritāpito vṛthā
sāṅketya-vṛttyāti-vigarhya-vārtayā
straiṇān narād yārtha-tṛṣo 'nuśocyāt
krītena vittaṁ ratim ātmanecchatī

Oi, kaip bergždžiai kankinau savo sielą! Aš pardavinėjau savo kūną geismingiems, godiems vyrams, kurie patys yra tokie apgailėtini. Taip užsiimdama labiausiai smerktina prostitutės profesija, aš tikėjausi gauti pinigų ir malonumo iš sekso.

yad asthibhir nirmita-vaṁśa-vaṁsya-
sthūṇaṁ tvacā roma-nakhaiḥ pinaddham
kṣaran-nava-dvāram agāram etad
viṇ-mūtra-pūrṇaṁ mad upaiti kānyā

Šis materialus kūnas yra kaip namas, kuriame gyvenu aš, siela. Kaulai, sudarantys mano stuburą, šonkaulius, rankas ir kojas, yra panašūs į namo sijas, skersinius ir stulpus, o visą šią struktūrą, kuri pilna išmatų ir šlapimo, dengia oda, plaukai ir nagai. Devynios durys į šį kūną nuolat išskiria dvokiančias medžiagas. Kokia kita moteris išskyrus mane galėtų būti tokia kvaila, jog pasišvęstų šiam materialiam kūnui, manydama, kad gali rasti malonumą ir meilę šioje keistoje mašinoje?

videhānāṁ pure hy asminn
aham ekaiva mūḍha-dhīḥ
yānyam icchanty asaty asmād
ātma-dāt kāmam acyutāt

Tikrai, šiame Videhos mieste aš vienintelė esu visiškai kvaila. Aš atstūmiau Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, kuris suteikia mums viską, net pirminį dvasinį pavidalą; vietoj to aš norėjau tenkinti savo jusles su daugybe vyrų.

suhṛt preṣṭhatamo nātha
ātmā cāyaṁ śarīriṇām
taṁ vikrīyātmanaivāhaṁ
rame 'nena yathā ramā

Aukščiausiasis Dievo Asmuo yra pats brangiausias visoms gyvoms būtybėms, nes Jis yra visų geradaris ir Viešpats. Jis yra Aukščiausioji Siela glūdinti kiekvieno širdyje. Todėl dabar visišku atsidavimu aš sumokėsiu kainą, ir nusipirkusi Viešpatį džiaugsiuosi su Juo kaip ir Lakṣmīdevī.

kiyat priyaṁ te vyabhajan
kāmā ye kāma-dā narāḥ
ādy-antavanto bhāryāyā
devā vā kāla-vidrutāḥ

Vyrai patenkina moterų jutimus, bet visi šie vyrai ir netgi pusdieviai danguje turi pradžią ir pabaigą. Jie visi yra laikini tvariniai, kuriuos nusitemps laikas. Todėl, kiek tikrų malonumų ar laimės bet kuris iš jų galėtų kada suteikti savo žmonoms?

nūnaṁ me bhagavān prīto
viṣṇuḥ kenāpi karmaṇā
nirvedo 'yaṁ durāśāyā
yan me jātaḥ sukhāvahaḥ

Nors aš labai užsispyrusi tikėjausi mėgautis materialiu pasauliu, vienaip ar kitaip atsižadėjimas kilo mano širdyje, ir jis daro mane labai laiminga. Todėl tikriausiai Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Viṣṇu, turėjo būti manimi patenkintas. Net nežinodama to, aš turbūt atlikau kažką, kas pamalonino Jį.

maivaṁ syur manda-bhāgyāyāḥ
kleśā nirveda-hetavaḥ
yenānubandhaṁ nirhṛtya
puruṣaḥ śamam ṛcchati

Asmuo, kuriame pabudo atsižadėjimas, gali nusimesti materialios visuomenės, draugystės ir meilės pančius, o žmogus, patiriantis daug kančių, iš nevilties pamažu atsiriboja ir tampa abejingas materialiam pasauliui. Tad, dėl didelės kančios atsižadėjimas pabudo ir mano širdyje; vis dėlto, kaip būčiau galėjusi patirti tokią gailestingą kančią, jei būčiau iš tikrųjų nesėkminga? Todėl iš tikrųjų man pasisekė ir aš gavau Viešpaties malonę. Vienaip ar kitaip Jis turėjo būti patenkintas manimi.

tenopakṛtam ādāya
śirasā grāmya-saṅgatāḥ
tyaktvā durāśāḥ śaraṇaṁ
vrajāmi tam adhīśvaram

Aš nuolankiai priimu tą didžiulį gėrį, kuriuo Viešpats apdovanojo mane. Atsisakydama nuodėmingų troškimų vien tenkinti jusles, dabar aš priimu Jo, Aukščiausiojo Dievo Asmens, prieglobstį.

santuṣṭā śraddadhaty etad
yathā-lābhena jīvatī
viharāmy amunaivāham
ātmanā ramaṇena vai

Dabar aš visiškai patenkinta, ir visiškai tikiu Viešpaties malone. Todėl save išlaikysiu tik tuo, kas ateis savaime. Aš mėgausiuos gyvenimu tik kartu su Viešpačiu, nes Jis yra tikrasis meilės ir laimės šaltinis.

saṁsāra-kūpe patitaṁ
viṣayair muṣitekṣaṇam
grastaṁ kālāhinātmānaṁ
ko 'nyas trātum adhīśvaraḥ

Juslių tenkinimas pavagia gyvos esybės intelektą, todėl ji krenta į tamsų materialios egzistencijos šulinį. Šiame šulinyje ją pačiumpa mirtina laiko gyvatė. Kas dar, be Aukščiausiojo Dievo Asmens, galėtų išgelbėti varganą gyvą esybę iš tokios beviltiškos būklės?

ātmaiva hy ātmano goptā
nirvidyeta yadākhilāt
apramatta idaṁ paśyed
grastaṁ kālāhinā jagat

Kai gyvoji esybė mato, kaip visą Visatą apžiojo laiko gyvatė, ji surimtėja ir ateina į protą, tuo pat metu atsiribodama nuo bet kokio materialaus juslių tenkinimo. Tokioje padėtyje gyva esybė yra pajėgi apsaugoti pati save.

śrī-brāhmaṇa uvāca
evaṁ vyavasita-matir
durāśāṁ kānta-tarṣa-jām
chittvopaśamam āsthāya
śayyām upaviveśa sā

Avadhūta tarė: Taigi, visiškai apsisprendusi Piṅgalā atsisakė visų nuodėmingų troškimų mėgautis su meilužiais sekso malonumais, ir taip pasiekė tobulą ramybę. Tada ji atsisėdo ant lovos.

āśā hi paramaṁ duḥkhaṁ
nairāśyaṁ paramaṁ sukham
yathā sañchidya kāntāśāṁ
sukhaṁ suṣvāpa piṅgalā

Materialūs troškimai neabejotinai yra didžiausios nelaimės priežastis, o laisvė nuo tokių troškimų yra didžiausios laimės priežastis. Todėl, visiškai atsisakiusi noro mėgautis su vadinamaisiais meilužiais, Piṅgalā labai laiminga nuėjo miegoti.

 
Kalendorius